Terma Penggunaan

1. PERJANJIAN DAN PENERIMAAN ANDA


1.1 Dengan memasuki, menggunakan dan / atau melawat laman sesawang ini yang terletak di info@lescopaque.com (selepas ini dirujuk sebagai “Laman Sesawang”), anda telah bersetuju dengan terma dan syarat yang ditetapkan (seperti yang dipinda atau disemak semula dari semasa ke semasa) (“Terms of Use”), dan Polisi Privasi, serta mana-mana terma dan syarat di bawah ini yang dimasukkan (dalam “Perjanjian”) dan seterusnya bersetuju bahawa undang-undang Malaysia akan mentadbir perjanjian ini dan menyerahkan kepada bidang kuasa tidak eksklusif mahkamah Malaysia bagi apa-apa pertikaian berhubung dengan atau yang melibatkan Laman sesawang, tanpa memberi kesan kepada sebarang konflik prinsip undang-undang.
1.2 Dengan menggunakan Laman sesawang kami, anda mengesahkan yang anda sepenuhnya telah mampu untuk memasuki dan terikat dengan Perjanjian ini. Selanjutnya anda bersetuju bahawa anda memahami sepenuhnya kandungan, makna dan kesan Perjanjian ini dan menyatakan bahawa anda terikat dengan Perjanjian ini. Dengan menggunakan Laman sesawang kami juga, anda telah mengesahkan bahawa penggunaan Laman sesawang kami melambangkan persetujuan dari anda kepada Terma Penggunaan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma Penggunaan, sila tidak menggunakan Laman sesawang ini.
1.3 Laman sesawang yang dikawal dan ditawarkan oleh kami dari kemudahan di Malaysia. Kami tidak membuat sebarang perwakilan bahawa Laman sesawang ini adalah sesuai atau sedia digunakan di lokasi lain. Mereka yang mengakses atau menggunakan Laman sesawang dari bidang kuasa lain melakukannya dengan kehendak mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang berkenaan.
1.4 Anda hanya dibenarkan untuk menggunakan Laman sesawang ini jika anda bersetuju mematuhi Perjanjian yang telah ditetapkan. Sila baca Terma Penggunaan dengan berhati-hati kerana penyertaan, akses dan penggunaan Laman sesawang ini ditadbir oleh Terma Penggunaan. Oleh itu, dengan memasukkan, mengakses dan menggunakan Laman sesawang ini, anda telah bersetuju untuk menerima terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini.
1.5 Untuk mengambil bahagian di dalam aktiviti-aktiviti atau perkhidmatan tertentu yang ditawarkan di Laman sesawang ini , anda akan diberitahu bahawa anda dikehendaki untuk memuat turun perisian atau kandungan serta bersetuju dengan terma dan syarat-syarat berkenaan. Melalui perkhidmatan tersebut di mana anda telah memilih untuk mengambil bahagian dan bersetuju dengan syarat tambahan.
1.6 Terma Penggunaan dan apa-apa sahaja terma serta syarat-syarat lain dalam Perjanjian ini, boleh dipinda atau disemak semula dari semasa ke semasa tanpa memberi notis. Berikutan itu, pindaan atau penyemakan hendaklah berkuat kuasa dan di hantar ke Laman sesawang. Oleh itu, adalah penting untuk anda mengkaji semula Terma Penggunaan sekerap yang mungkin untuk memastikan anda mengetahui mengenai apa-apa perubahan. Sekiranya, anda terus menggunakan Laman sesawang ini ia menandakan persetujuan anda dan penerimaan tentang apa-apa terma dan syarat yang telah disemak.


2. LAMAN SESAWANG ‘ACCESS’, PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN


2.1 Kami memberikan anda kebenaran untuk menggunakan (i) Laman sesawang; dan (ii) kandungan di Laman sesawang termasuk (tetapi tidak terhad kepada) teks, perisian, skrip, imej, grafik, gambar, bunyi, muzik, video, audio atau kandungan visual yang lain, ciri-ciri interaktif atau mana-mana data dan kandungan lain dalam mana-mana media atau format (Secara kolektif, “Kandungan”), dengan mengikut Terma Penggunaan, dan syarat bahawa:

 • penggunaan Laman sesawang dan Kandungan seperti yang dibenarkan diperketatkan semata-mata hanya untuk maklumat dan kegunaan peribadi anda dan untuk pembelian produk yang dijual oleh kami (“Penggunaan Diluluskan”);
 • anda tidak dibenarkan menjual, menyalin, mengeluarkan, mengedar, menghantar, menyiarkan atau meniru dari mana-mana bahagian Laman sesawang dan Kandungan tersebut dalam sebarang medium atau format tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu;
 • anda tidak boleh mengubah atau mengubah suai mana-mana bahagian Laman sesawang selain daripada yang dibenarkan oleh kami;
 • anda harus mengekalkan dan memaparkan kredit serta notis hak cipta (termasuk kepada nama kami tanpa had, dan sumber asal Kandungan) dan / atau ‘Marks’ (seperti yang ditakrifkan di bawah) berpandukan Kandungan;
 • sekiranya menerima notis dari kami, anda dengan serta-merta perlu berhenti menggunakan dan memadam atau mengeluarkan sebarang Kandungan dari premis, sistem komputer atau lain-lain bentuk penyimpanan (sama ada fizikal atau elektronik) dan pangkalan data; dan,
 • anda harus mematuhi terma-terma dan syarat-syarat bagi Terma Penggunaan ini.


3. HAK HARTA INTELEK


3.1 Semua hak dalam (i) Kandungan dan (ii) rangkaian perdagangan Laman sesawang dan apa-apa dan sahaja tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan logo yang terkandung di dalamnya (secara kolektif, “Marks”), dimiliki atau dilesenkan kepada kami dan / atau entiti yang berkaitan kami, adalah tertakluk kepada hak cipta dan harta intelek lain di bawah undang-undang dan konvensyen antarabangsa Malaysia dan asing yang dipersetujui oleh Malaysia.
3.2 Tiada apa-apa yang terkandung di dalam Laman sesawang ini boleh ditafsirkan sebagai membenarkan, secara implikasi, ‘estoppel’, atau sebaliknya, apa-apa hak atau lesen untuk menggunakan, menyalin atau meniru apa-apa ‘Marks’ tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pemilik yang berkaitan. Kami mempunyai semua hak yang tidak diberi secara nyata di dalam ‘Marks’.
3.3 Kandungan di Laman sesawang yang disediakan hanya Diluluskan Penggunaannya sahaja, dan tidak boleh digunakan, dijual, disalin, dihasilkan semula, diedarkan, dihantar, disiarkan, dipamerkan, dilesenkan, atau sebaliknya dieksploitasi untuk sebarang tujuan lain, sekalipun tanpa kebenaran bertulis daripada kami terlebih dahulu, entiti yang berkaitan dan pemilik hak masing-masing. Kami mempunyai semua hak yang tidak diberi secara nyata di dalam Laman sesawang dan Kandungan. Anda bersetuju dan mengakui tidak akan melibatkan diri dalam penggunaan, menyalin, atau pengedaran mana-mana Kandungan bagi apa-apa tujuan lain selain daripada untuk yang Diluluskan Penggunaan. Jika anda memuat turun atau mencetak salinan Kandungan yang Diluluskan Penggunaan, anda mesti mengekalkan semua hak cipta dan notis hak milik yang terkandung di dalamnya. Anda bersetuju untuk tidak memintas, melumpuhkan atau mengganggu mana-mana ciri-ciri keselamatan yang berkaitan dengan Laman sesawang kami atau mana-mana ciri-ciri yang menghalang atau menyekat penggunaan dengan menyalin mana-mana Kandungan dan menguatkuasakan had pada penggunaan Laman sesawang atau Kandungan di dalamnya.
3.4 Kami tidak bertanggungjawab bagi apa-apa pelanggaran hak cipta, tanda dagangan, ‘trade dress’ atau hak harta ‘property’ atau intelektual lain yang berbangkit daripada kandungan yang diletakkan atau dihantar melalui Laman sesawang, atau barangan yang diiklankan di Laman sesawang.
3.5 Jika anda percaya bahawa mana-mana bahan di Laman sesawang ini melanggar hak cipta anda, anda boleh meminta ia dikeluarkan. Permintaan ini mesti mempunyai tandatangan (atau setara elektronik) bagi pemegang hak cipta atau wakil yang diberi kuasa dan perlu: (a) mengenal pasti bahan-bahan yang didakwa melanggar; (b) menunjukkan di mana bahan tersebut diletakkan. (c) menyertakan nama anda dan maklumat untuk dihubungi. (d) anda mempercayai dengan baik tentang isu tersebut. (E) menyatakan bahawa maklumat dalam tuntutan anda adalah tepat; dan (f) menunjukkan bahawa “di bawah hukuman sumpah bohong” anda adalah pemilik hak cipta yang sah atau diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik. Berhubung dengan isu-isu hak cipta, sila e-mel ke: info@lescopaque.com


4. LARANGAN DAN KANDUNGAN


4.1 Anda bersetuju, bahawa anda tidak akan:
 • mengemukakan, memuat naik, menyiarkan, menghantar atau sebaliknya dan menyediakan sebarang bahan yang anda tidak mempunyai hak di bawah mana-mana undang-undang atau di bawah hubungan berkontrak dan / atau ‘fiduciary’(Seperti maklumat dalaman, hak milik dan maklumat sulit yang diketahui atau didedahkan sebagai sebahagian daripada hubungan pekerjaan), yang dilindungi oleh “obligations of confidentiality” atau bukan-pendedahan, hak cipta, rahsia perdagangan, atau sebaliknya tertakluk kepada hak milik pihak ketiga, termasuk privasi dan publisiti hak, melainkan anda adalah pemilik hak-hak tersebut atau mempunyai kebenaran daripada pemilik yang sah untuk menghantar bahan tersebut dengan memberikan kami lesen yang dibenarkan;
 • menghantar bahan yang melanggar apa-apa paten, tanda dagang, rahsia perdagangan, hak cipta atau hak-hak ‘proprietary’ mana-mana pihak;
 • mengemukakan apa-apa bahan yang: haram; menyalahi undang-undang; menggalakkan kelakuan yang dianggap sebagai kesalahan jenayah, atau menimbulkan liabiliti sivil; melanggar mana-mana undang-undang; memberikan apa-apa nombor telefon, alamat pos, nama terkini, URL atau alamat e-mel; mengedarkan maklumat palsu, mengelirukan atau menggalakkan aktiviti haram atau perlakuan yang bersifat menyalahi, mengancam, lucah atau mengandungi fitnah; menggalakkan peniruan yang menyalahi undang-undang atau mengambil hak cipta orang lain; melibatkan pengiklanan tanpa diminta atau tanpa kebenaran atau penghantaran bahan-bahan promosi, "junk mail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes" atau apa-apa bentuk lain permintaan, penyebaran mail tanpa diminta atau mesej segera; kata laluan untuk halaman, halaman yang tersembunyi atau imej. Mempromosikan sebarang aktiviti jenayah atau perusahaan atau menyediakan maklumat bersifat arahan tentang aktiviti-aktiviti termasuk yang menyalahi undang-undang tetapi tidak terhad kepada membuat atau membeli senjata haram, melanggar privasi seseorang, atau mewujudkan virus-virus komputer; melibatkan aktiviti-aktiviti perdagangan dan promosi dan/atau jualan tanpa kebenaran kami; termasuk gambar orang lain yang anda letakkan tanpa kebenaran orang itu; atau selainnya yang tidak sesuai, tidak senonoh dan tidak boleh diterima;
 • menerbitkan isu yang palsu atau gambaran yang boleh merosakkan semua orang atau mana-mana pihak ketiga atau menghantar mesej-mesej palsu dan/atau fitnah;
 • menyamar sebagai orang lain atau entiti, penipuan negeri atau sebaliknya anda berhubung mewakili dengan seseorang atau entiti;
 • mengemukakan apa-apa bahan yang mengandungi virus perisian atau sebarang kod komputer yang lain, fail atau program yang direka untuk mengganggu, membinasakan atau menghadkan fungsi mana-mana perisian komputer atau perkakasan atau kelengkapan telekomunikasi;
 • mengusik atau mengganggu Laman sesawang atau ‘server’ atau rangkaian yang berhubung dengan Laman sesawang, atau tidak mematuhi sebarang keperluan, prosedur, polisi atau peraturan rangkaian yang berhubung dengan Laman sesawang;
 • menceroboh atau mengganggu pengguna lain.
 • merosakkan, mengubah, mengedit, mengedar atau mengeluarkan semula mana-mana Kandungan di Laman sesawang.
4.2 Kami tidak membuat jaminan, tersurat atau tersirat, tentang Kandungan atau kepada ketepatan dan kebolehpercayaan kandungan. Maklumat di Laman sesawang ini lengkap dan boleh dipercayai, namun maklumat ini mungkin mengandungi kesilapan ‘typographical errors’, kesilapan harga, atau ketidaktepatan lain. Kesilapan akan diperbetulkan secepat yang mungkin. Kami berhak untuk: (i) membatalkan mana-mana tawaran yang dinyatakan; (ii) membetulkan apa-apa kesilapan, ketidaktepatan atau yang tertinggal; dan (iii) membuat perubahan harga, kandungan, tawaran promosi, penerangan produk atau spesifikasi, atau maklumat lain tanpa perlu mengeluarkan apa-apa notis perubahan tersebut (termasuk selepas perintah telah dikemukakan, diakui, dihantar atau diterima). Kami juga berhak untuk menghadkan kuantiti (termasuk selepas perintah dikemukakan atau diakui) dan untuk menyemak semula, menggantung atau menamatkan acara, promosi pada bila-bila masa tanpa notis. Kemasukan mana-mana produk atau perkhidmatan di Laman sesawang tidak menjamin bahawa produk atau perkhidmatan itu disediakan pada masa tersebut.
4.3 Kami secara nyata boleh memilih untuk menetapkan, hak untuk memadam mana-mana Kandungan yang melanggar Perjanjian ini atau yang mungkin menyinggung, haram atau melanggar hak-hak asasi, berbahaya, atau mengancam keselamatan mana-mana orang, dan berhak menolak untuk tidak menyiarkan atau mengeluarkan sebarang Kandungan mengikut budi bicara mutlak kami pada bila-bila masa, dengan sebab atau tanpa sebab, dengan notis atau tanpa notis terlebih dahulu dan tanpa sebarang liabiliti. Jika anda menyedari apa-apa penyalahgunaan Laman sesawang oleh mana-mana pengguna, sila maklumkan kepada kami dengan segera.
4.4 Kami berhak untuk mengubah suai atau menghentikan sementara atau tetap, Laman sesawang (atau mana-mana bahagian daripadanya) pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu dan mengikut budi bicara kami. Kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga atas sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan Laman sesawang atau apa-apa kerugian Kandungan yang timbul akibat daripada apa-apa pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan Laman sesawang.
4.5 Laman sesawang ini boleh mengandungi iklan dan pautan ke Laman sesawang atau sumber lain. Kami tidak bertanggungjawab untuk iklan lain tersebut, Laman sesawang luar atau sumber-sumber, tidak menyokong dan tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan, iklan, produk, atau bahan-bahan lain yang disediakan dan seperti yang diiklankan. Kami juga tidak akan bertanggungjawab atau menanggung secara langsung atau tidak langsung terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang didakwa atau disebabkan oleh penggunaan atau pergantungan ke atas kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disediakan menerusi iklan tersebut, Laman sesawang luaran atau sumber. Anda mengakui bahawa kami tidak mempunyai kawalan ke atas Laman sesawang tersebut dan tidak bertanggungjawab ke atas ketepatan, kandungan, kesahihan atau sebarang aspek mana-mana Laman sesawang yang berkaitan. Dalam sebarang keadaan, apa-apa sebutan kepada mana-mana pihak ketiga, Laman sesawang pihak ketiga atau produk pihak ketiga atau perkhidmatan ditafsirkan sebagai suatu kelulusan oleh kami, Laman sesawang pihak ketiga atau mana-mana produk atau perkhidmatan adalah disediakan oleh pihak ketiga.
4.6 Anda bersetuju bahawa anda mesti menilai, dan menanggung semua risiko yang berkaitan dengan penggunaan mana-mana Kandungan, termasuk apa-apa yang bergantung kepada ketepatan, kesempurnaan, atau kegunaan Kandungan tersebut. Dalam hal ini, anda memahami, mengakui dan bersetuju bahawa anda bergantung pada mana-mana kandungan tersebut atas risiko anda sendiri.
4.7 Anda bertanggungjawab untuk memperoleh dan memastikan mana-mana perolehan dan semua lesen yang diperlukan, permit dan siaran dari mana-mana individu dan / atau entiti yang berkaitan dengan penggunaan mana-mana Kandungan.
4.8 Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan kita (dan / atau entiti yang berkaitan kami), dan pengarah kami, pegawai, pekerja, ahli gabungan, ejen dan / atau pemberi lesen, tidak berbahaya ke tahap yang dibenarkan oleh undang-undang berkaitan semua perkara mengenai penggunaan laman sesawang ini.
4.9 Kami mungkin mengekalkan Kandungan dan juga boleh mendedahkan Kandungan jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau dengan niat yang baik bahawa penyimpanan atau pendedahan tersebut patut dilakukan untuk mematuhi proses undang-undang, menguatkuasakan Perjanjian ini, bertindak balas kepada dakwaan bahawa mana-mana Kandungan mencabuli hak pihak ketiga atau melindungi hak, harta, atau keselamatan peribadi kami dan pengguna.
4.10 Kami mungkin mengubah, menggantung, atau menghentikan Laman sesawang secara keseluruhan atau sebahagiannya, pada bila-bila dan untuk apa-apa sebab, tanpa notis atau kos. Kami boleh, mengikut budi bicara kami, menamatkan atau menggantung penggunaan atau akses anda kepada semua atau sebahagian daripada Laman sesawang tersebut untuk apa-apa sebab, termasuk tanpa had, pelanggaran Terma Penggunaan ini. Jika pada bila-bila masa, kami memberitahu anda bahawa akses dan / atau penggunaan Laman sesawang atau akaun anda ditamatkan, anda mesti memberhentikan dan berhenti daripada semua akses dan / atau menggunakan dengan serta-merta. Sekiranya Terma Penggunaan ini ditamatkan, sekatan mengenai perkara-perkara harta intelek, representasi dan waranti, indemniti, dan had liabiliti yang dinyatakan di sini (Serta mana-mana kewajipan lain anda yang secara semula jadi mereka boleh bertahan dari penamatan) akan selamat dari penamatan.
4.11 Kami tidak membuat sebarang penyataan bahawa maklumat di Laman sesawang tersebut adalah sesuai atau sedia untuk digunakan di luar rantau Asia. Mereka yang memilih untuk mengakses Laman sesawang dari luar rantau Asia perlulah berbuat demikian atas inisiatif sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan setakat undang-undang tempatan yang berkenaan.


5. WARANTI DAN PENAFIAN


ANDA BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN LAMAN SESAWANG DAN KANDUNGAN TERSEBUT ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KAMI (DAN / ATAU ENTITI BERKAITAN KAMI), PEGAWAI KAMI, PENGARAH, PEKERJA, DAN EJEN MENOLAK SEMUA JAMINAN, YANG NYATA ATAU TERSIRAT, BERHUBUNG DENGAN LAMAN SESAWANG DAN DARIPADA PENGGUNAANNYA.

KAMI TIDAK MENJAMIN ATAU REPRESENTASI MENGENAI KETEPATAN ATAU KESEMPURNAAN KANDUNGAN LAMAN SESAWANG INI ATAU KANDUNGAN MANA-MANA LAMAN BERKAITAN DENGAN LAMAN SESAWANG DAN TIDAK MENERIMA LIABILITI ATAU BERTANGGUNGJAWAB UNTUK YANG BERIKUT:

 • KESALAHAN, KESILAPAN ATAU KETIDAKTEPATAN KANDUNGAN;
 • KEMATIAN, KECEDERAAN ATAU KEROSAKAN HARTA PERIBADI, ATAU SEBARANG BENTUK, AKIBAT AKSES DAN PENGGUNAAN LAMAN SESAWANG;
 • APA-APA KESILAPAN, PENINGGALAN, GANGGUAN, PEMADAMAN, KEROSAKAN, KELEWATAN DALAM OPERASI ATAU PENGHANTARAN, KEGAGALAN KOMUNIKASI LINE, KECURIAN ATAU PEMUSNAHAN ATAU AKSES TANPA KEBENARAN KEPADA, ATAU PINDAAN, SEBARANG KOMUNIKASI PENGGUNA, ATAU AKSES TANPA KEBENARAN ATAU PENGGUNAAN “SERVER” KAMI DAN / ATAU APA-APA DAN SEMUA MAKLUMAT DAN / ATAU MAKLUMAT KEWANGAN YANG DISIMPAN DI DALAMNYA;
 • SEBARANG GANGGUAN ATAU PEMBERHENTIAN PENGHANTARAN ATAU DARI LAMAN SESAWANG KAMI, SEBARANG MASALAH ATAU KEPINCANGAN TEKNIKAL DI SEBARANG RANGKAIAN ATAU TALIAN TELEFON, SISTEM DALAM TALIAN KOMPUTER, “SERVER” ATAU PEMBEKAL, PERALATAN KOMPUTER, PERISIAN, KEGAGALAN SEBARANG PERALATAN DISEBABKAN MASALAH TEKNIKAL ATAU KESESAKAN DI INTERNET ATAU MANA-MANA ​​LAMAN SESAWANG ATAU GABUNGAN DARIPADANYA, TERMASUK SEBARANG KECEDERAAN ATAU KEROSAKAN KEPADA PENGGUNA ATAU KOMPUTER ORANG BERKAITAN ATAU AKIBAT PENYERTAAN DARI BAHAN MUAT TURUN BERKAITAN DENGAN LAMAN SESAWANG;
 • SEBARANG “BUGS”, VIRUS, “TROJAN HORSES”, ATAU SEPERTI YANG BOLEH DIHANTAR KEPADA ATAU MELALUI LAMAN SESAWANG OLEH MANA-MANA ​​PIHAK KETIGA; DAN / ATAU
 • APA-APA KESILAPAN ATAU KETINGGALAN DALAM SEBARANG KANDUNGAN ATAU APA-APA KERUGIAN ATAU KEROSAKAN YANG YANG DITANGGUNG AKIBAT PENGGUNAAN KANDUNGAN YANG DIMUAT-NAIK, “POSTED”, E-MAIL, DIHANTAR, ATAU SEBALIKNYA YANG DISEDIAKAN MELALUI LAMAN SESAWANG.

KAMI TIDAK MEMBENARKAN, MENYOKONG, JAMINAN, ATAU MENERIMA TANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG PRODUK ATAU PERKHIDMATAN DIIKLANKAN ATAU DITAWARKAN OLEH PIHAK KETIGA MELALUI LAMAN SESAWANG ATAU MANA-MANA ​​LAMAN SESAWANG “HYPERLINK” ATAU DIPAPARKAN DI SEBARANG “BANNER” ATAU IKLAN LAIN, DAN KAMI DAN TIDAK MENJADI PIHAK DALAM APA CARA UNTUK BERTANGGUNGJAWAB ATAS TRANSAKSI DI ANTARA ANDA DAN PENYEDIA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA. DENGAN PEROLEHAN MAKLUMAT DAN PEMBELIAN PRODUK ATAU PERKHIDMATAN MELALUI APA-APA MEDIUM ATAU APA JUA CARA, ANDA SEPATUTNYA MENILAI SEBAIKNYA, MEMPRAKTIKKAN SIKAP BERHATI-HATI YANG SEPATUTNYA, DAN JIKA PERLU, DAPATKAN KHIDMAT NASIHAT DARIPADA GUAMAN BEBAS.


6. HAD LIABILITI


1 TIDAK PUN KAMI (DAN / ATAU ENTITI BERKAITAN KAMI), PEGAWAI KAMI, PENGARAH, PEKERJA, ATAU EJEN, SYARIKAT-SYARIKAT BERSEKUTU ATAU PEGAWAI MEREKA, PENGARAH, PEKERJA, EJEN, PENGGANTI, SUBSIDIARI, DIVISYEN, PENGEDAR, PEMBEKAL, PIHAK SEKUTU ATAU PIHAK KETIGA MENYEDIAKAN MAKLUMAT LAMAN SESAWANG AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA UNTUK SEBARANG KEROSAKAN APAPUN AKIBAT:

 • KESALAHAN, KESILAPAN ATAU KETIDAKTEPATAN KANDUNGAN;
 • KEMATIAN, KECEDERAAN ATAU KEROSAKAN HARTA PERIBADI, ATAU SEBARANG BENTUK, AKIBAT AKSES DAN PENGGUNAAN LAMAN SESAWANG;
 • APA-APA KESILAPAN, PENINGGALAN, GANGGUAN, PEMADAMAN, KEROSAKAN, KELEWATAN DALAM OPERASI ATAU PENGHANTARAN, KEGAGALAN KOMUNIKASI LINE, KECURIAN ATAU PEMUSNAHAN ATAU AKSES TANPA KEBENARAN KEPADA, ATAU PINDAAN, SEBARANG KOMUNIKASI PENGGUNA, ATAU AKSES TANPA KEBENARAN ATAU PENGGUNAAN “SERVER” KAMI DAN / ATAU APA-APA DAN SEMUA MAKLUMAT DAN / ATAU MAKLUMAT KEWANGAN YANG DISIMPAN DI DALAMNYA;
 • SEBARANG GANGGUAN ATAU PEMBERHENTIAN PENGHANTARAN ATAU DARI LAMAN SESAWANG KAMI, SEBARANG MASALAH ATAU KEPINCANGAN TEKNIKAL DI SEBARANG RANGKAIAN ATAU TALIAN TELEFON, SISTEM DALAM TALIAN KOMPUTER, “SERVER” ATAU PEMBEKAL, PERALATAN KOMPUTER, PERISIAN, KEGAGALAN SEBARANG PERALATAN DISEBABKAN MASALAH TEKNIKAL ATAU KESESAKAN DI INTERNET ATAU MANA-MANA ​​LAMAN SESAWANG ATAU GABUNGAN DARIPADANYA, TERMASUK SEBARANG KECEDERAAN ATAU KEROSAKAN KEPADA PENGGUNA ATAU KOMPUTER ORANG BERKAITAN ATAU AKIBAT PENYERTAAN DARI BAHAN MUAT TURUN BERKAITAN DENGAN LAMAN SESAWANG;
 • SEBARANG “BUGS”, VIRUS, “TROJAN HORSES”, ATAU SEPERTI YANG BOLEH DIHANTAR KEPADA ATAU MELALUI LAMAN SESAWANG OLEH MANA-MANA ​​PIHAK KETIGA; DAN / ATAU
 • APA-APA KESILAPAN ATAU KETINGGALAN DALAM SEBARANG KANDUNGAN ATAU APA-APA KERUGIAN ATAU KEROSAKAN YANG DITANGGUNG AKIBAT PENGGUNAAN KANDUNGAN YANG MUAT-NAIK, POSTED, E-mail, PENGGUNAAN KANDUNGAN YANG DIMUAT-NAIK, “POSTED”, E-MAIL, DIHANTAR, ATAU SEBALIKNYA YANG DISEDIAKAN MELALUI LAMAN SESAWANG, SAMA ADA BERDASARKAN WARANTI, KONTRAK, TORT, ATAU MANA-MANA ​​TEORI UNDANG-UNDANG LAIN, DAN SAMA ADA KAMI DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT.

HAD LIABILITI DI ATAS DITERIMA PAKAI SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG YANG BERKENAAN.
2 Anda dengan ini mengakui bahawa perenggan yang terdahulu hendaklah dipakai bagi semua kandungan, barangan dan perkhidmatan yang boleh didapati melalui Laman sesawang ini. Oleh kerana sesetengah negara tidak membenarkan had pada waranti yang tersirat atau pengecualian atau had kerosakan tertentu, di beberapa negara-negara seperti atau semua penafian di atas atau pengecualian mungkin dikenakan dan liabiliti akan terhad kepada setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.


7. INDEMNITI


Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan melindungi kami, sekutu kami dan entiti yang berkaitan, dan pegawai, pengarah, pekerja dan ejen bagi setiap entiti yang tersebut di atas, daripada dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, kerosakan, kewajipan, kerugian, liabiliti, kos atau hutang, dan perbelanjaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada kos dan perbelanjaan guaman) yang timbul daripada:

 • penggunaan dan akses kepada laman sesawang kami;
 • melanggar mana-mana terma dalam Terma Penggunaan; atau
 • pelanggaran mana-mana hak pihak ketiga, termasuk tanpa had apa-apa harta intelektual, harta, atau hak privasi.

Fasal ini akan bertahan bersama-sama Terma Penggunaan dan penggunaan Laman sesawang kami .


8. TANGGUNGJAWAB PENGGUNA


1 Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan akaun dan kata laluan anda. Anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun atau kata laluan anda. Anda bersetuju untuk segera memberitahu kami sekiranya berlaku apa-apa penggunaan yang tidak dibenarkan di akaun anda atau pelanggaran keselamatan yang lain.
2 Anda boleh menggunakan Laman sesawang yang hanya mengikut dan tertakluk kepada Terma Penggunaan dan Polisi Privasi. Sebaik sahaja anda melengkapkan dan menyerahkan pendaftaran anda, anda telah memilih untuk menerima komunikasi e-mel daripada kami. Anda tidak boleh menggunakan Laman sesawang ini untuk tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh Terma Penggunaan ini, atau untuk tujuan pelaksanaan mana-mana aktiviti haram atau aktiviti lain yang melanggar hak-hak Les Copaque Production Sdn Bhd atau pihak lain. Walau apa pun, apa-apa hak atau sekatan lain dalam Terma Penggunaan ini, anda tidak boleh menggunakan Laman sesawang untuk: (a) menghantar apa-apa maklumat melalui atau menerusi Laman sesawang, data, teks, gambar, fail, pautan, atau perisian kecuali berkaitan dengan penggunaan kuasa Laman sesawang atau sebaliknya sebagai tindak balas kepada permintaan khusus untuk maklumat oleh kami; (b) memperkenalkan kepada Laman sesawang atau mana-mana komputer yang lain atau laman sesawang virus, “worms”, “Trojan horses” dan / atau kod merbahaya; (c) mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada mana-mana sistem komputer; (d) menyamar sebagai orang lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada, pengguna berdaftar Laman sesawang atau pekerja Les Copaque Production Sdn Bhd dan syarikat-syarikat yang berkaitan dengan Les Copaque Production Sdn Bhd; (e) menyerang privasi atau melanggar apa-apa hak peribadi atau proprietari (termasuk hak harta intelektual) mana-mana pihak atau entiti; (f) memberi gambaran yang salah tentang identiti pengguna atau menggunakan alamat e-mel palsu; (g) mengganggu atau mendapatkan akses ke Laman sesawang atau mana-mana komponen Laman sesawang; (h) menjalankan aktiviti jenayah; atau (i) mengumpul atau menuai maklumat mengenai pengguna lain Laman sesawang untuk apa-apa sebab sekalipun, termasuk, tanpa had, untuk menghantar seperti komersial yang tidak diminta melalui e-mel kepada pengguna.


9. TUGASAN


Terma dan syarat, dan apa-apa hak dan lesen-lesen yang diberikan di bawah, tidak boleh dipindahkan atau diberikan oleh anda, tetapi boleh diberikan oleh kami tanpa sebarang sekatan pun.


10. UMUM


10.1 Terma Penggunaan ini, bersama-sama dengan Dasar Privasi kami dan sebarang terma dan syarat-syarat lain yang diperbadankan di bawah ini, akan membentuk seluruh perjanjian ini di antara anda dan kami berkaitan dengan Laman sesawang kami.
10.2 Tajuk dan tajuk-tajuk bahagian dalam terma dan syarat Penggunaan ini adalah untuk kemudahan sahaja dan tidak mempunyai kuatkuasa undang-undang atau kontrak.
10.3 Terma dan syarat Penggunaan ini berkuat kuasa setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika mana-mana peruntukan (atau mana-mana bahagiannya) Terma dan syarat Penggunaan ini menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut (atau sebahagian daripadanya) dianggap ketaksahan dari terma-terma penggunaan dan tidak menjejaskan kesahihan dan penguatkuasaan mana-mana peruntukan lain, hendaklah terus kekal berkuatkuasa dan berkesan sepenuhnya.
10.4 Tiada pengecualian daripada mana-mana terma Perjanjian ini akan dianggap sebagai pengecualian lanjut atau berterusan untuk apa-apa jangka atau apa-apa jangka lain, dan kegagalan kami untuk mengadakan apa-apa hak atau peruntukan di bawah Polisi ini hendaklah tidak merupakan suatu pengecualian hak atau peruntukan sedemikian.
10.5 Kegagalan Les Copaque Production Sdn Bhd untuk mengambil tindakan terhadap anda atas memungkiri Perjanjian ini tidak mengetepikan hak Les Copaque Production Sdn Bhd untuk bertindak berkenaan dengan pelanggaran yang sama atau berkaitan. Kegagalan Les Copaque Production Sdn Bhd untuk melaksanakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Terma dan syarat Penggunaan ini hendaklah tidak merupakan suatu pengecualian hak atau peruntukan tersebut.
10.6 Terma dan syarat tambahan mungkin dikenakan kepada bahagian khusus Laman sesawang yang terma-terma yang dijadikan sebahagian daripada terma dan syarat oleh rujukan. Anda bersetuju untuk mematuhi terma-terma dan syarat lain. Jika terdapat percanggahan antara terma penggunaan ini dan terma-terma yang diposkan atau melalui e-mel atau berkenaan dengan, sebahagian tertentu daripada laman sesawang, terma terakhir hendaklah mengawal terhadap penggunaan bahagian laman sesawang ini.

SAYA TELAH BACA TERMA PENGGUNAAN DAN BERSETUJU DENGAN SEMUA SYARAT-SYARAT YANG TERKANDUNG DALAM INI.


Tarikh Akhir Kemaskini: Disember, 2013